Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

INSTRUMENTY NIWELACYJNE. ZASADA NIWELACJI GEOMETRYCZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Niwelacja jest to zdjęcie wysokościowe terenu wykonane przy użyciu instrumentu geodezyjnego, zwanego niwelatorem. Rozróżniamy niwelację techniczną do oznaczania wysokości poszczególnych punktów terenu przy użyciu zwykłych instrumentów niwelacyjnych oraz niwelację ścisłą wykonywaną przy użyciu instrumentów niwelacyjnych specjalnych, dokładnych. Niwelację ścisłą stosuje się tylko do wyznaczenia wysokości punktów służących za podstawę do wykonania zdjęć niwelacji zwykłej. Odbywa się to przy zastosowaniu instrumentów i sposobów opisanych w następnych podrozdziałach. Instrumenty niwelacyjne, ich sprawdzenie i rektyfikacja. Read the rest of this entry »

Comments Off

Pomiary tachimetryczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pomiary tachimetryczne pozwalają na określenie odległości z dokładnością około 25 cm na 100 m (lub 35 cm na 200 m), Dokładność wyznaczenia wysokości zależy od odległości punktu od stanowiska instrumentu i od wielkości kąta pionowego. Dokładność ta stanowi przeciętnie około 5 – 10 cm przy odległości pomiarowej 100 m. Zdjęcia tachimetryczne wykonane dla porównania wariantów trą s drogowych zazwyczaj są oparte albo na punktach wierzchołkowych trasy i kierunkach jednego z wariantów, wytyczonego w terenie, przy czym mamy tu do czynienia z otwartym poligonem, albo też zdjęcia takie opiera się na łańcuchu trójkątów, W tym przypadku zdejmuje się pas terenu o szerokości takiej, jaka jest przewidziana do ułożenia potrzebnych wariantów, Zazwyczaj zdjęcia tego rodzaju są potrzebne w terenie trudnym, jakim jest teren górski lub mocno falisty; ponadto są one stosowane również do bardziej dokładnego określenia przejść przez osiedla i przekroczeń rzek i dolin, Pomiary tachimetryczne stosuje się również do zdejmowania terenu, gdzie przewiduje się bardziej skomplikowane skrzyżowania dróg, wymagające dokładnego opracowania rysunkowego, oraz do innych podobnych celów. Tachimetrię stosuje się przy pomiarach drogowych również dla zdjęcia przekrojów poprzecznych w miejscach, gdzie wykonywanie zdjęć niwelacyjnych jest trudne (część czwarta). Obliczenie zanotowanych w dzienniku tachimetrycznym pomiarów wykonanych w terenie przeprowadza się za pomocą specjalnych tablic. Read the rest of this entry »

Comments Off

Obserwator

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kierownik pomiaru ustawia robotnika I z łatą na punkcie charakterystycznym terenu. Obserwator dokonuje odczytu; w tym czasie kierownik pomiaru ustawia na punkcie następnym terenu robotnika II. Po dokonaniu odczytu obserwator daje znak przez podniesienie i opuszczenie ręki (przy większych odległościach gwizdkiem), że odczyty są dokonane (na łacie I). Robotnik I odwraca łatę tylną stroną do obserwatora i czeka na dyspozycje kierownika pomiaru. Obserwator kieruje lunetę na łatę II i dokonuje odczytu; w tym czasie kierownik pomiaru ustawia na następnym punkcie łatę I. Read the rest of this entry »

Comments Off

Kierownik pomiaru

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Kierownik pomiaru spełnia najbardziej odpowiedzialną funkcję, gdyż na nim ciąży zadanie odpowiedniego obrania zdejmowanych punktów w terenie, tak aby w wyniku pomiaru można było odtworzyć na rysunku właściwy obraz terenu. Sprzęt tachimetryczny. Sprzęt do wykonywania zdjęć tachimetrycznych stanowią: 1) instrument uniwersalny – tachimetr ze statywem, 2) dwie łaty niwelacyjne zaopatrzone w piony lub libele, 3) taśma parciana do odmierzania odległości (w razie potrzeby). Czynności zespołu pomiarowego podane pod 1 i 2 może spełniać jedna osoba. Przy wykonywaniu zdjęć małych powierzchni, przy których punk- ty znajdują się niedaleko instrumentu, całe zdjęcie może prowadzić jeden kierownik pomiaru, który odczytuje kąty i odległości, notuje je w dzienniku pomiarowym, prowadzi szkic pomiarowy i kieruje robotni- karni ustawiającymi łaty. Read the rest of this entry »

Comments Off

POMIARY DO PROJEKTOW DROGOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Kąt a zawarty między prostą OM i OP: Azymut magnetyczny prostej mierzymy za pomocą busoli. Igła magnetyczna busoli osadzona na ostrzu stalowym obraca się i ustawia jednym końcem w kierunku bieguna północnego. Kąt zawarty między kierunkiem południka astronomicznego a kierunkiem, w jakim ustawia się wskazówka busoli, nazywamy deklinacją magnetyczną a. Mając podaną deklinację magnetyczną dla pewnej miejscowości, azymut można łatwo obliczyć, odpowiednio dodając lub odejmując kąt a od wskazań busoli. Długość prostej w terenie można otrzymać albo przy użyciu- dalekomierza, albo też z bezpośrednio; długości większe wymagają przed wykonaniem pomiaru wytyczenia prostej. Read the rest of this entry »

Comments Off

NOWSZE TYPY INSTRUMENTÓW NIWELACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dążenie do zwiększenia dokładności pomiarów, podniesienia wydajności pracy pomiarowej i uproszczenia tej pracy przyczyniło się do skonstruowania instrumentów niwelacyjnych ulepszonych. Instrument niwelacyjny Zeissa Został on skonstruowany do zdjęć profilów podłużnych i poprzecznych oraz do niwelacji przy pracach inżynierskich. Libelę doprowadza się do poziomu przy jednoczesnej obserwacji obrazu końców pęcherzyka powietrza, które powinny się pokryć. Obraz pęcherzyka libeli obserwuje się przez specjalną lunetę od strony okularu lunety zasadniczej. Poziomowanie libeli odbywa się za pomocą śruby, elewacyjnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Niwelator

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Jeżeli niwelator nie ma śruby elewacyjnej (przeważnie typy starsze), ustawia się go w przybliżeniu pionowo przy użyciu libeli pudełkowej, następnie ustawia się go dokładnie sprawdzając libelę niwelacyjną. Jeżeli przy wycelowaniu do łaty (po odpowiednim obrocie alidady) bańka libeli niwelacyjnej będzie wykazywała pewne odchylenia, usuwa się je przez pokręcanie (za każdym razem) odpowiedniej śruby nastawniczej. Instrumenty nie mające śrub elewacyjnych są bardziej uciążliwe w użyciu i mniej wydajne. Jeżeli przy wykonywaniu odczytów w górnej części łaty nie mamy specjalnych urządzeń do jej pionowania, należy łatę poruszać – kiwać, nie zdejmując z punktu, na którym została ustawiona, tak jednak, aby za każdym poruszeniem przechodziła przez położenie pionowe, Przy poruszaniu łaty chwyta się odczyt najmniejszy. Jeżeli wykonuje się odczyt na dolnej połowie łaty, można zrezygnować z jej kiwania, Ma to zastosowanie przy niwelacji przekrojów poprzecznych i podłużnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

WYKONANIE POMIARU NIWELACYJNEGO

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Po sprawdzeniu instrumentu niwelacyjnego i usunięciu ewentualnych błędów można przystąpić do wykonania pomiaru niwelacyjnego. W ce- lu wyznaczenia różnicy wysokości dwóch lub więcej punktów w terenie zakłada się ciąg niwelacyjny, tj. szereg punktów tak obranych, aby ich wzajemna odległość była w granicach długości celowych danego instrumentu niwelacyjnego. Ustawienie łaty na odległość największą pozwala na wykonanie odczytu w centymetrach. Przy wykonywaniu odczytów z oszacowaniem w milimetrach odległość celowej praktycznie będzie mniejsza i wyniesie dla nowszych instrumentów niwelacyjnych 50-109 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

ŁATY NIWELACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Łaty mają zazwyczaj podział centymetrowy pojedynczy lub podwójny (w szachownicę) oraz liczby oznaczające decymetry. Łaty rewersyjne mają podział obustronny, przy czym obydwa podziały są przesunięte względem siebie. Długość łat niwelacyjnych wynosi zazwyczaj 3 – 5 m; łaty dłuższe mogą być składane lub wsuwane. Przekrój poprzeczny łaty może być prostokątny, teowy lub dwuteowy. Końce łat zazwyczaj są okute dla ochrony przed zniszczeniem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Brzy organizowaniu zabudowy w blokach mieszkaniowych nalezy dazyc do tworzenia cichych wnetrz

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przy przybliżonym ustaleniu zaludnienia zespołu bloków przyjmuje się wskaźnik 7 m2 powierzchni mieszkalnej dla mieszkańca. Podstawowym elementem zespołu bloków mieszkaniowych jest blok mieszkaniowy o powierzchni 4+ 10 ha. Pożądane jest stosowanie bloków o kształcie regularnym. Odchylenia od tej zasady wyniknąć mogą ze specjalnych cech terenu, np. z dużych spadków, specjalnej lokalizacji na terenie miasta itp.. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »